תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר muzi.co.il,  אתר תוכן ומנוע חיפוש לעולם התרבות בישראל (להלן “האתר”).

האתר מציג בין היתר מידע, תוכן ונתונים אודות הופעות, מוזיקה ותרבות וכן תוכן שיווקי למשתמשי האתר. האירועים המוצגים באתר בבעלות היזמים ו/או האמרגנים ו/או המפיקים ו/או האומנים ו/או כל אדם ו/או גוף אחר. אנו לא היוזמים ו/או האמרגנים ו/או המפיקים ו/או המארגנים של האירועים ו/או בעלי האירועים ואין אנו מוכרים כרטיסים בפועל לאירועים אלו, אלא מרכזים לנוחיותך אירועים המתפרסמים ברחבי הרשת.

הסכמה לתנאי השימוש באתר

אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך בשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילי האתר. תנאי השימוש והפרטיות עשויים להתעדכן מעת לעת –  חשוב להתעדכן בהם מדי תקופה. אם אינך מסכים לאחד או יותר מהתנאים, עלייך להימנע מהשימוש בשירות.

ניתן להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו בהתאם לכללים והתנאים המפורטים. אין להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו במחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון ננייד, טאבלט ודומיהם). תנאי שימוש וכן סודיות פרטיות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן האתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד


התחייבות הגולש

:בשימוש באתר muzi המשתמש הגולש נדרש שלא לבצע כל אחת מהפעולות הבאות

א. התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או פרסום או שליחת כל חומר שקרי או מטעה.

ב.  שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע בכל דרך, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.

ג. הפצת “דואר זבל” (ספאם) או הצפה של שרתי האתר

ד. שליחת חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה  והתוכנה המשמשים את האתר. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג קרולרים ו/או רובוטים  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר

ה. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת האתר בכתב ומראש

ו. הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (אייפריים) אתר אחר, או כחלק מאתר אחר (מירור), ללא קבלת אישור האתר לכך בכתב ומראש

ז. הפרעה כלשהיא לפעילות תקינה של האתר

ח. איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר

ט. קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או  המעודדים פעילות המנוגדת לחוק

האתר לא יישא בכל אחריות לנזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים, ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך
הוראות אלה הם בנוסף ולא במקום תנאים אחרים המוזכרים בעמוד

  חלק מרכזי מתכניו של השירות מוזן אליו על-ידי המשתמשים המשתתפים בהזנת התוכן לשירות באופן פעיל וכן קיימת האפשרות לדרג ולכתוב ביקורות הולמות וחוקיות, המהוות הבעת דעה אישית, אודות האירועים והאומנים המוצגים בו. כמו כן, ניתן להוסיף צילומים אודות האירועים והאמנים המוצגים בשירות, לעדכן פרטים אודותיהם, לדווח על טעויות במידע ובתכנים המוצגים ועוד

 סדר הצגת האירועים בחלקים השונים של האתר אינו מייצג חשיבות כלשהיא ונקבע בדר”כ בצורה רנדומלית. יחד עם זאת, יתכן ונאפשר קידום של אירועים ו/או תכנים מסוימים ו/או בשירות בתשלום. לאתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן מהשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי

באתר עשויים להתפרסם לפי שיקולינו הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות, הופעות מקודמות, תוכן מקודם ומודעות, שיתופי פעולה עם גופים מסחריים, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים קידום של מוצרים או שירותים ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, שיכולים להיות בעלי אופי מסחרי. האתר לא יישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בשירות מטעם צדדים שלישיים. המידע המחייב נמצא באתר בו מתבצעת הסליקה בפועל. האתר אינו מתחייב לכתוב, לבדוק, לוודא או לערוך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים, השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בשירות תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילת השירות איננה צד לכל עסקה כזו והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בשירות או ירכשו באמצעותם

האתר מאפשר לשתף ולהעביר קישורים ותכנים מהשירות ברשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק/ ווטסאפ. השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צד ג’ כאמור נעשה על אחריותך בלבד. שימוש זה אינו קשור למפעילת השירות והוא יהיה כפוף לרוב למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג’ הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמה של מפעילת השירות

קניין רוחני

המידע המופיע באתר בבעלות הבלעדית של muzi או צד שלישי, שהרשה לנו להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידו כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של של muzi או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את תוכן ודפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתינו המפורשת מראש ובכתב. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים (לדוגמא: שם ולוגו) וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לmuzi, שמורים לנו או מי מטעמינו. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתינו מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את  muzi, בעליו, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות ו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר ומהאתר.

 

Muzi יכולה לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו בקשר לכך או בקשר לתקלות שיהיו באתר כתוצאה מביצוע שינויים אלו. נוכל להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר לפי שיקול דעתנו הבלעדית, לרבות אם לא תעמוד בתנאי שימוש אלו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותנו על פי כל דין.

על הסכם זה יחולו  דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

פניות ל muzi

בכל מקרה בו אתה מרגיש שיש באתר מיידעים או תכנים שפוגע מטעם כלשהו, או בכל שאלה, הצעה ובירור, נשמח לקבל את מלוא הפרטים ונשתדל לטפל בהקדם. ניתן להעביר כל פניה כזו לכתוב info@muzi.co.il