מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

אתר muzi פועל  בדומיין: www.muzi.co.il (להלן: “האתר”). באמצעות שימוש באתר שלנו, הינך מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

האתר משמש כפלטפורמה להצגת מיידעים אודות הופעות ואירועים. התכנים והנתונים המוצגים באתר מתפרסמים כמו שהם (AS IS), ואינו מבטיח אחריות מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת. מובהר כי muzi לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים (בין אם מקורם ב muzi, צדדים שלישיים או תוכן גולשים באתר) המופיעים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לא יהיה אחראי לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו לגולשים באתר ו/או לרכושם ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר. כל משתמש באתר מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי muzi בגין האמור לעיל. השימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. עליך החובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה בך בהסתמך על התכנים.

איסוף מידע

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, לרבות בשמך, טלפון ובכתובת האימייל שלך. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין ויכול לשמש את muzi לצרכים שירותיים,שיווקיים ומכירתיים ונרשם כמאגר מידע כחוק. כמו כן, חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, תוכן שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד. המידע האישי נשמר ע”ג שרתי האתר ובתיבות האימייל של החברה.

שימוש במידע

כל מידע שאנחנו אוספים ממך עשוי לשמש כדי:

ל muzi לא תהיה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר לפרסומים המופיעים באתר בקשר לאירועים. כמו כן, לא נהיה אחראים לפרסום מוטעה ו/או מטעה באתר, שינויים מכל סוג באירוע ו/או ביטול אירוע ו/או שינויים באירוע ו/או שעת תחילת אירוע ו/או שעת סיום אירוע ו/או מקום האירוע ו/או שינויים במקום האירוע ו/או הפרעות באירוע ו/או זמינות כרטיסים לאירוע ו/או סירוב כניסה לאירוע ו/או השתתפות באירוע ו/או כל דבר אחר בקשר עם האירוע ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) לכל צד שהוא בקשר עם האירוע, לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, בתוך ו/או מחוץ לשטח האתר בו מתקיים האירוע, כולל אך לא מוגבל לנזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות, הנובעים מן השימוש באתר או היעדר יכולת להשתמש באתר.

העברת מידע לצד שלישי

אנחנו לא מוכרים, סוחרים, או מעבירים בכל דרך שהיא לגופים חיצוניים את המידע המאפשר זיהוי אישי שלך, אך כן יכולים להשתמש בו עבור פרסומים שונים שלנו או של צד שלישי. תנאי זה לא כולל חברות צד שלישי מוסמכות שמסייעות לנו בתפעול אתר האינטרנט שלנו או בביצוע העסקים שלנו, כל עוד החברות הנ”ל מתחייבות לשמור על סודיות המידע הזה.

אנחנו מאמינים ששיתוף מידע הוא הכרחי על מנת לחקור, למנוע או לפעול בקשר לפעילויות משפטיות, חשד להונאה, מצבים הכוללים איומים אפשריים לביטחונו האישי של כל אדם, הפרות תנאי השימוש שלנו, או כפי שנדרש על פי חוק.
במקרה ויופיעו באתר קישורים (לינקים) לעמודי אינטרנט ו/או לאתרים אחרים ו/או כל קישור אחר, לא תהיה ל muzi כל אחריות לגבי אותם קישורים לעמודיי אינטרנט או אתרים ו/או לכל קישור אחר, לרבות לגבי התוכן שלהם, וככל שהמשתמש יעשה שימוש בקישור, הרי שהוא יעשה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. muzi לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך, לנתונים שלך או לרכושך עקב כך.

ייתכן שמשתמשים באתר (כולל גולשים בלתי מורשים “האקרים”), יפרסמו או יעבירו חומר פוגע או מגונה במסגרת האתר, ואתה כמשתמש תיחשף באופן בלתי רצוני למידע מעין זה.

cookies

האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו, בין השאר כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימושים , אימות פרטים, או כדי להתאים את האתר להעדפות. קיימים דפדפנים שניתן לחסום Cookies לשיקול דעת המשתמש.

 

העלאת תכנים לאתר

כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה ל muzi רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים.

עצם משלוח תוכן אודות אירוע חדש לאתר אינו יחייב את האתר לפרסם את התוכן ששלחת. מרגע ששלחת תוכן לפרסום, יחולו עליו הוראות תנאים אלו. האתר יכול, אך אינו חייב חייב לפרסם את האירוע ויפעל בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.

התכנים באתר כוללים תכנים מקוריים של muzi ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישים, ו/או תכנים שמקורם בגולשים האתר. אנו עשויים לאפשר לגולשים באתר לפרסם תוכן במקומות ייעודים לכך (למשל בחוות דעת על אירועים או תוכן אחר). ככל שיתאפשר לך לפרסם או להגיב באמור, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לתכנים שתפרסם ומבלי לגרוע מהאמור, חל איסור מוחלט מלפרסם את התכנים הבאים:

muzi שומרת לעצמה את הזכות לבדוק מדגמית לשיקול דעתה את התכנים שמקורם בגולשי האתר ואף להוריד ו/או למחוק תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע ב muzi ו/או באתר ו/או בצד שלישי כלשהו. אין באמור כדי להטיל כל אחריות כלשהיא על muzi. התכנים שאתה מוסר או תמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ואנו לא יכולים לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, לא נישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ”ל. כמו כן, לא נהיה אחראיים לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

בנוסף לתכנים שמקורם בגולשי האתר, יתכן ויפורסמו באתר גם תכנים שמקורם בצד שלישי כלשהו. תכנים אלו מובאים כשירות לציבור הגולשים ו/או כפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעתינו או את עמדתינו ואין בפרסומם כל אחריות לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. תכנים אלו לאו דוקא נבדקו טרם פרסומם.

הסרה מרשימת תפוצה

אנחנו משתמשים בכתובת האימייל ו/או הטלפון שסיפקת כדי לשלוח לך מידע, עדכונים ופרסומים שונים. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים ו/או הודעות טקסט בעתיד, אנחנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל תקשורת. במידה וקיבלת בטעות תקשורת מאיתנו שלא אישרת, אנא פנה אלינו כדי שנוכל לוודא הסרה במייל info@muzi.co.il

שינויים

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. יש להתעדכן בעמוד זה.

פניות ל muzi

בכל מקרה בו אתה מרגיש שיש באתר מיידעים או תכנים שפוגע מטעם כלשהו, או בכל שאלה, הצעה ובירור, נשמח לקבל את מלוא הפרטים ונשתדל לטפל בהקדם. ניתן להעביר כל פניה כזו לכתוב info@muzi.co.il